TEL AVIV

GRINBETWEEN,

TEL AVIV

המבנה משמש כמרכז קהילתי. מטרת המרכז הינה להפגיש בין הדורות השונים ולייצר מרחב דמוקרטי המקבל את כולם באופן שווה, הנותן כבוד בין הדורות השונים ומקנה מגוון של מרחבים עשירים ומגוונים המאפשרים לחולל תרומה מקסימלית לקהילה. אסטרטגית התכנון מתבטאת ע"י פלחים הנעים במרחב הורטיקלי, כל פלח במבנה מציין פעולה אנושית המכילה את המנעד הגדול ביותר הכולל גם מרחבי פנים וגם מרחבי חוץ ואת מקסימום האינטראקציה הרב דורית. המבנה מתבסס ע"פ עקרונות התכנון הביופיליים ומכיל מגוון עשיר של פארקים אנכיים, המונגשים לכלל הדורות ומשלבים בתוכם מנעד רחב של פונקציות. הפונקציות הקיימות במבנה הינם: חלל השוק, ספרייה, חלל הרצאות, ומגוון עשיר של סדנאות וחללי שהייה וגידולים הפזורים לאורך המבנה. 

© Sapir Rismani Interior Design